Napíš nám   Zavolaj nám

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKYÚČASTI NA ZÁJAZDE SPACE4U s. r. o.

Na základe nižšie uvedených podmienok poskytuje Cestovná kancelária SPACE4U s.r.o. svojim zákazníkom služby a ich kombinácie, ktoré sa považujú za zájazd v zmysle zákona č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tieto podmienky zároveň upravujú všetky práva a povinnosti zmluvných strán plynúce z právneho vzťahu, ktorý vznikol uzatvorením zmluvy o obstaraní zájazdu (ďalej len „Zmluva“) medzi cestovnou kanceláriou SPACE4U s.r.o. a jej zákazníkom.

Účastníkmi zmluvného vzťahu sú:

1. Obstarávateľ : SPACE4U s. r. o.

Sídlo : Pražská 35, 81104 Bratislava

Zástupca : Michal Hodža, konateľ

IČO : 4443661

IČ DPH: SK2022705399

Registrácia : zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I.,

oddiel: Sro., vložka číslo: 54886/B

Bankové spojenie: 2621754920 / 1100, Tatrabanka a. s.

Obstarávateľ do zmluvného vzťahu vstupuje prostredníctvom predaja zájazdov a ďalších služieb prostredníctvom vlastných internetových stránok www.partybus.sk alebo prostredníctvom externých autorizovaných predajcov.

(ďalej len „Obstarávateľ“)

a

2. Objednávateľ:

Objednávateľ (zákazník), ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba plne spôsobilá na právne úkony, ktorá najneskôr v deň vzniku Zmluvy o obstaraní zájazdu dosiahla minimálny vek 18 rokov. Objednávateľom je osoba, ktorá uzatvorí s Obstarávateľom Zmluvu, ako aj ďalšie osoby v prospech ktorých sa Zmluva uzatvorila. (ďalej len „Objednávateľ“)

I. Vznik zmluvného vzťahu.

 1. Pre posúdenie veku Objednávateľa je rozhodujúci jeho vek ku dňu uzavretia Zmluvy.
 2. Objednávateľ uzatvárajúci Zmluvu ručí za plnenie zmluvných záväzkov ostatných objednávateľov uvedených v Zmluve, ako za plnenie svojich vlastných záväzkov. Zodpovednosť ostatných objednávateľov za neplnenie zmluvných záväzkov tým nie je dotknutá.
 3. Zmluvný vzťah medzi SPACE4U s.r.o. a objednávateľom vzniká vyplnením a odoslaním rezervačného formulára vybraného zájazdu na internetových stránkach Obstarávateľa www.partybus.sk a zaplatením požadovanej časti ceny zájazdu. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú tieto Všeobecné zmluvné podmienky a Všeobecné informácie k zájazdom, ktoré sú voľne dostupné na internetovej stránke Obstarávateľa. Všeobecnými informáciami k zájazdom sa rozumie text uvedený pod týmto názvom obsahujúci všeobecné informácie o ubytovacích zariadeniach, preprave, stravovaní, príslušnej destinácií a ďalších dôležitých skutočnostiach. Akékoľvek poskytnutie služieb alebo zmenu podmienok je možné dohodnúť v Zmluve odlišne od týchto Všeobecných zmluvných podmienok a katalógu. V prípade rozporu medzi Zmluvou a jej súčasťami (Všeobecné zmluvné podmienky, katalóg a dôležité informácie) platí dojednanie uvedené v Zmluve. Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazde SPACE4U s. r. o. CK Partybus.sk Verzia 2.0 (platné od 1.1.2019) strana 2/9
 4. Pre určenie nárokov práv a povinností zmluvných strán je rozhodujúcim to znenie Všeobecných zmluvných podmienok a Dôležitých informácií, ktoré bolo platné v čase uzavretia Zmluvy. Objednávateľ nemá nárok na tie zľavy, ktoré SPACE4U s.r.o. ponúkne po tom, ako bola Zmluva s objednávateľom uzatvorená. V prípade, že SPACE4U s.r.o. ponúka špeciálne zľavy na svoje produkty, má objednávateľ právo len na jednu z ponúkaných zliav, teda na jeden zájazd si nemožno uplatniť viacero zliav, ak to v konkrétnej ponuke nie je výslovne uvedené inak (zákaz kumulácie zliav).
 5. Zmluvou o obstaraní zájazdu sa SPACE4U s.r.o. Objednávateľovi zaväzuje, že obstará zájazd a Objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú cenu. SPACE4U s.r.o. nevznikne povinnosť obstarať pre objednávateľa zájazd skôr, ako objednávateľ riadne a včas nezaplatí celú cenu zájazdu a nesplní prípadné ďalšie podmienky.
 6. SPACE4U s.r.o. okrem organizácie vlastných zájazdov sprostredkúva predaj zájazdov pre iné cestovné kancelárie (ďalej len „Partnerská CK“). V takom prípade je SPACE4U s.r.o. sprostredkovateľom a zmluvný vzťah vzniká medzi Objednávateľom a Partnerskou CK, ktorá je obstarávateľom zájazdu, a pre ktorú SPACE4U s.r.o. predaj zájazdu sprostredkúva. Ak Objednávateľ uzatvorí Zmluvu prostredníctvom SPACE4U s.r.o. s Partnerskou CK je viazaný ustanoveniami zmluvy o obstaraní zájazdu Partnerskej CK. V prípade, že všeobecné zmluvné podmienky zmluvy oobstaraní zájazdu Partnerskej CK nie je možné zo závažných dôvodov použiť, vzťahujú sa na zmluvný vzťah medzi Objednávateľom a Partnerskou CK všeobecné zmluvné podmienky SPACE4U s.r.o.
 7. Za uzatvorenie zmluvy o obstaraní zájazdu medzi SPACE4U s.r.o. a Objednávateľom sa považuje aj to, ak SPACE4U s.r.o. potvrdí individuálnu objednávku objednávateľa, v ktorej objednávateľ požaduje jednotlivé služby alebo ich kombinácie, ktoré zväčša nie sú uvedené v ponuke (ďalej len „Služby na objednávku“). Objednávateľ je súčasne s prijatím jeho objednávky Služieb na objednávku povinný zaplatiť SPACE4U s.r.o. požadovaný preddavok. Ak SPACE4U s.r.o. nie je schopná služby na objednávku požadované Objednávateľom obstarať, odstúpi z tohto dôvodu od Zmluvy a vráti objednávateľovi zaplatený preddavok v plnej výške. V prípade, že SPACE4U s.r.o. služby obstará, alebo je pripravená ich obstarať a objednávateľ odstúpi od Zmluvy, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa článku X. bodu 3 Všeobecných zmluvných podmienok.

II. Cenové podmienky a ceny zájazdov

 1. Ceny zájazdov organizovaných SPACE4U s.r.o. uvedené na internetovej stránke Obstarávateľa www.partybus.sk sú konečné a záväzné.
 2. Ceny zájazdov sú stanovené na osobu v apartmáne pre uvedený počet osôb (ak nie je uvedené inak) a zahŕňajú len tie služby, ktoré sú pre každý zájazd taxatívne vymenované.
 3. Obstarávateľ je oprávnený jednostranným úkonom zvýšiť cenu zájazdu o čiastku, o ktorú sa zvýši cena zájazdu v prípade, že dôjde do 21. dňa pred začiatkom zájazdu k:
  1. zvýšeniu dopravných nákladov vrátane cien pohonných látok,
  2. zvýšeniu platieb spojených s dopravou, napr. letiskových poplatkov, diaľničných poplatkov, ceny trajektu a podobne

III. Platobné podmienky

 1. objednávateľ je povinný zaplatiť plnú cenu zájazdu najneskôr do 3 dní od dátumu rezervácie (vloženia zájazdu do nákupného košíka) na stránkach www.partybus.sk, pokiaľ nie je v popise zájazdu uvedené inak alebo pokiaľ neboli s Obstarávateľom písomne (vrátane elektronickej komunikácie) dohodnuté iné podmienky.
 2. SPACE4U s.r.o. je oprávnená požadovať od Objednávateľa zálohu (preddavok) vo výške minimálne 50 % ceny zájazdu pri uzatvorení Zmluvy viac ako 60 dní pred dohodnutým termínom poskytovanej služby. V takom prípade je Objednávateľ povinný zaplatiť zvyšok ceny zájazdu najneskôr 30 dní pred dohodnutým termínom poskytovanej služby, pokiaľ nie je v popise zájazdu uvedené inak alebo pokiaľ neboli s Obstarávateľom písomne (vrátane elektronickej komunikácie) dohodnuté iné podmienky.
 3. V prípade uzavretia Zmluvy v dobe kratšej ako 60 dní pred začiatkom zájazdu alebo poskytovania inej služby, je Objednávateľ povinný zaplatiť dohodnutú cenu zájazdu v plnej výške. Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazde SPACE4U s. r. o. CK Partybus.sk Verzia 2.0 (platné od 1.1.2019) strana 3/9
 4. Objednávateľ je povinný zaplatiť dohodnutú cenu zájazdu alebo jej časť riadne a včas v zmysle vyššie uvedených platobných podmienok a bez akýchkoľvek ďalších výziev zo strany SPACE4U s.r.o. V prípade nedodržania týchto platobných podmienok zo strany Objednávateľa je SPACE4U s.r.o. oprávnená odstúpiť od Zmluvy a požadovať od Objednávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty podľa článku X. bodu 3 Všeobecných zmluvných podmienok.
 5. Platba sa považuje za zaplatenú v čase, kedy bola pripísaná na účet SPACE4U s.r.o.
 6. Ostarávateľ prijíma pri úhradách výhradne platby prevodom alebo vkladom na bankový účet, vrátane úhrad za zájazdy typu Last minute, Ultra last minute a Špeciálne ponuky.
 7. Objednávateľ má nárok na poskytnutie služieb len po zaplatení celej ceny zájazdu.

IV. Práva a povinnosti Objednávateľa

 1. K základným právam Objednávateľa patrí najmä:
  1. právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,
  2. právo byť v zmluvne dohodnutých alebo zákonných lehotách oboznámený s prípadnými zmenami v zmluvne dohodnutých službách,
  3. právo obdržať najneskôr 7 dní pred začiatkom zájazdu ďalšie písomné podrobné informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sú pre Objednávateľa dôležité a ktoré sú SPACE4U s.r.o. známe, pokiaľ nie sú už obsiahnuté v Zmluve alebo v katalógu Obstarávateľa alebo uverejnené na internetovej stránke Obstarávateľa.
  4. právo na zmenu v osobe Objednávateľa v súlade s článkom VI. bodom 2 Všeobecných zmluvných podmienok a
  5. právo na ochranu údajov, ktoré Objednávateľ uvádza v Zmluve pred nepovolanými osobami.
 2. K základným povinnostiam Objednávateľa patrí najmä:
  1. poskytnúť SPACE4U s.r.o. potrebnú súčinnosť k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu služieb, predovšetkým pravdivo a úplne uvádzať požadované údaje v Zmluve a predložiť ďalšie doklady podľa požiadavky SPACE4U s.r.o.,
  2. zabezpečiť sprevádzanie a dohľad u osôb, ktorých zdravotný stav to vyžaduje,
  3. nahlásiť SPACE4U s.r.o. cudziu štátnu príslušnosť objednávateľa,
  4. oznámiť SPACE4U s.r.o., že Objednávateľ bol z krajiny, v ktorej sa má zájazd uskutočniť alebo z tranzitnej krajiny vyhostený, alebo mu bol do nej zakázaný vstup, alebo tam spáchal trestný alebo správny delikt,
  5. oznámiť SPACE4U s.r.o. akékoľvek iné špecifické skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na účasť objednávateľa na zájazde,
  6. zaplatiť cenu zájazdu v súlade so Všeobecnými zmluvnými podmienkami,
  7. bez zbytočného odkladu oznamovať SPACE4U s.r.o. svoje stanovisko, k prípadným zmenám v podmienkach a obsahu dohodnutých služieb,
  8. prevziať od SPACE4U s.r.o. doklady a pokyny potrebné pre čerpanie služieb,
  9. mať u seba taký cestovný doklad, ktorého platnosť končí najskôr 6 mesiacov po skončení zájazdu, prípadne vízum (pokiaľ je vyžadované), dodržiavať pasové a colné predpisy krajín, do ktorých cestuje,
  10. riadiť sa pokynmi sprievodcu, delegáta alebo iného určeného zástupcu SPACE4U s.r.o. a dodržiavať stanovený program,
  11. konať a správať sa tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví alebo majetku ostatných účastníkov zájazdu, dodávateľov služieb alebo Obstarávateľa,
  12. uhradiť všetky náklady a škody vzniknuté v súvislosti s jeho vylúčením z účasti na zájazde v prípade, ak svojím konaním ohrozuje, alebo ruší priebeh alebo program zájazdu, alebo závažným spôsobom porušuje právne predpisy, poškodzuje cudzí majetok a práva ostatných účastníkov zájazdu, dodávateľov služieb a Obstarávateľa. Pri vylúčení z účasti na zájazde stráca Objednávateľ nárok na náhradu nevyužitých služieb.
  13. dostaviť sa na miesto odchodu, odletu alebo čerpania služieb v stanovenom čase so všetkými dokladmi resp. inými náležitosťami podľa pokynov (napr. očkovania, víza a pod.), v prípade ak Objednávateľ nenamietne opak, predpokladá sa, že pokyny mu boli doručené riadne a včas, že im rozumie a bude sa nimi riadiť.

V. Práva a povinnosti SPACE4U s.r.o.

 1. K právam a povinnostiam Objednávateľa uvedených v čl. IV. Všeobecných zmluvných podmienok sa vzťahujú im zodpovedajúce práva a povinnosti SPACE4U s.r.o..
 2. SPACE4U s.r.o. je povinná pred uzatvorením Zmluvy informovať o všetkých podstatných skutočnostiach, ktoré sú jej známe a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpe zájazdu.
 3. SPACE4U s.r.o. nie je povinná poskytnúť Objednávateľovi plnenia nad rámec služieb, ktoré sú výslovne uvedené v Zmluve uzatvorenej s Objednávateľom a za ktoré Objednávateľ zaplatil cenu zájazdu.
 4. SPACE4U s.r.o. je povinná mať uzatvorené Poistenie CK proti úpadku, na základe ktorého vzniká Objednávateľovi právo na poistné plnenie v prípadoch, keď SPACE4U s.r.o. z dôvodu svojho úpadku:
  1. neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do SR, ak je táto doprava súčasťou zájazdu,
  2. nevráti objednávateľovi zaplatenú zálohu alebo cenu zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil a
  3. nevráti objednávateľovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutý len sčasti.

VI. Zmeny dohodnutých služieb, zrušenie zájazdu

 1. Pri zmenách v objednaných službách v lehote do 30 dní pred nástupom na zájazd zo strany Objednávateľa má SPACE4U s.r.o. právo účtovať objednávateľovi poplatok vo výške 30 € za každú zmenu. Neskoršia zmena rezervácie, termínu zájazdu, alebo iných služieb je považovaná za odstúpenie od pôvodnej Zmluvy a za novú objednávku. Odstúpením od pôvodnej Zmluvy vzniká Objednávateľovi povinnosť zaplatiť SPACE4U s.r.o. zmluvné pokuty v zmysle článku X. bodu 3 Všeobecných zmluvných podmienok.
 2. Pred začatím zájazdu môže Objednávateľ písomne oznámiť SPACE4U s.r.o. (ďalej len „Oznámenie“), že sa zájazdu namiesto neho zúčastní iná osoba uvedená v Oznámení. Objednávateľ tak môže urobiť najneskôr 7 dní pred dňom odchodu/odletu na zájazd alebo začiatkom čerpania iných služieb na základe Zmluvy, po uplynutí tejto lehoty je Objednávateľ oprávnený iba odstúpiť od Zmluvy, pričom je však povinný zaplatiť SPACE4U s.r.o. zmluvnú pokutu podľa článku X. bodu 3 všeobecných zmluvných podmienok. Pôvodný ako aj nový objednávateľ sú spoločne a nerozdielne povinní nahradiť SPACE4U s.r.o. náklady, ktoré Obstarávateľovi v súvislosti so zmenou Objednávateľa vzniknú. Ak je Oznámenie doručené SPACE4U s.r.o. viac ako 14 dní pred dňom odchodu/odletu na zájazd alebo začiatkom čerpania iných služieb na základe Zmluvy, SPACE4U s.r.o. vykoná zmenu v osobe Objednávateľa bezplatne. Predchádzajúca veta sa nevzťahuje na poplatky za víza, alebo iné poplatky viazané na konkrétnu osobu, ak SPACE4U s.r.o. už vznikla povinnosť zaplatiť ich tretej osobe. Poplatky viazané na konkrétnu osobu je nový Objednávateľ povinný zaplatiť bez ohľadu na termín doručenia Oznámenia. Oznámenie musí obsahovať aj vyhlásenie nového
 3. Ak je pred zahájením zájazdu SPACE4U s.r.o. nútená zmeniť podstatnú podmienku Zmluvy, navrhne Objednávateľovi zmenu Zmluvy. Ak navrhovaná zmena Zmluvy vedie aj k zmene ceny zájazdu, musí sa v návrhu nová cena zájazdu uviesť. Ak Objednávateľ neodstúpi od Zmluvy v na to určenej lehote uvedenej v návrhu na zmenu Zmluvy, platí, že so zmenami súhlasí.
 4. Pred začiatkom zájazdu má Objednávateľ právo na odstúpenie od Zmluvy a na bezodkladné vrátenie zaplatenej ceny zájazdu, prípadne iných ním zaplatených peňažných prostriedkov, a to bez povinnosti Objednávateľa platiť zmluvné pokuty, v týchto prípadoch:
  1. pri zrušení služieb alebo zájazdu zo strany SPACE4U s.r.o., alebo pri závažnej zmene programu alebo spôsobe prepravy. Za závažnú zmenu sa nepovažuje zmena ubytovacieho alebo stravovacieho objektu, za predpokladu, že je ubytovanie alebo stravovanie poskytnuté v rovnakej alebo vyššej kvalite a SPACE4U s.r.o. nemohla vopred túto skutočnosť ovplyvniť, zmena trasy zájazdu, časový harmonogram, miesto nástupu a výstupu, čas odletu alebo príletu, meškanie lietadla,
  2. pri zvýšení ceny zájazdu v súlade s článkom II bodom 2 Všeobecných zmluvných podmienok o viac ako 5 % zmluvne dohodnutej ceny.
 5. Ak dôjde vplyvom poveternostných alebo technických podmienok alebo v dôsledku mimoriadnych okolností k zmene (oneskoreniu) letu/odchodu, ktoré nemôže SPACE4U s.r.o. ovplyvniť (k týmto zmenám môže dôjsť i bezprostredne pred odletom/odchodom), vyhradzuje si SPACE4U s.r.o. právo na prípadné zmeny trasy dopravnej spoločnosti, typu lietadla či autobusu a medzipristátia. V týchto prípadoch SPACE4U s.r.o. neposkytuje náhradu za služby, ktoré v dôsledku týchto zmien nemohli byť čerpané a nezodpovedá za prípadné škody, ktoré by týmto mohli Objednávateľovi vzniknúť. Aj v prípade obsadenia izby v skorých ranných hodinách sa predchádzajúca noc považuje za poskytnuté ubytovanie. Pri zmene miesta príchodu, či odchodu oproti pôvodne stanovenému, v rámci leteckej alebo lodnej prepravy, prevezme SPACE4U s.r.o. náklady na náhradnú dopravu do cieľového miesta do výšky vlakového cestovného 2. triedy, prípadne autobusové cestovné.
 6. SPACE4U s.r.o. si vyhradzuje právo zrušiť zájazd, ktorého uskutočnenie je sťažené alebo nemožné v dôsledku nepredvídateľných mimoriadnych udalostí (napr. vojna, teroristický útok, povstanie, zemetrasenie, iné živelné pohromy, šírenie nákazlivej choroby, rozhodnutie štátnych orgánov a pod., resp. ak by bola inak ohrozená bezpečnosť, zdravie alebo život objednávateľov), ktoré nebolo možné pri uzatváraní zmluvy predvídať a ktorým nebolo možné zabrániť.
 7. SPACE4U s.r.o. je oprávnená vykonávať v prípade nutnosti a ochrany záujmu objednávateľov operatívne zmeny priebehu, programu a poskytovaných služieb počas zájazdu, ak nie je možné dodržať stanovený program, alebo poskytnúť služby dohodnuté v Zmluve. V takom prípade je SPACE4U s.r.o. povinná:
  1. zabezpečiť náhradný program a služby v rozsahu a kvalite zhodnej alebo približujúcej sa službám dohodnutým v Zmluve a dbať pri tom, aby bol v najvyššej možnej miere zachovaný charakter zájazdu alebo služieb,
  2. upraviť cenu zájazdu a služieb v závislosti na uskutočnených zmenách programu a služieb, ak je ich dôsledkom podstatné zníženie rozsahu a kvality služieb dohodnutých v Zmluve (nároky budú riešené individuálne) a
  3. vrátiť Objednávateľovi cenu služieb za ktoré SPACE4U s.r.o. neposkytla náhradné plnenie, alebo vrátiť časť ceny služieb, ak služby neboli poskytnuté v dohodnutom rozsahu.
 8. Pre všetky zájazdy SPACE4U s.r.o. sa požaduje minimálny počet účastníkov zájazdu, a preto ak minimálny počet účastníkov predmetného zájazdu nebol dosiahnutý, alebo ak by výdavky na uskutočnenie zájazdu prevýšili príjmy z jeho predaja, t.j. uskutočnenie zájazdu by bolo ekonomicky nevýhodné, má SPACE4U s.r.o. právo zrušiť zájazd, najneskôr však 7 dní pred začatím zájazdu a v tej istej lehote je SPACE4U s.r.o. povinná o tejto skutočnosti informovať písomne objednávateľa. Ak sa SPACE4U s.r.o. s Objednávateľom nedohodne, že mu obstará iný zájazd, je povinná bezodkladne vrátiť Objednávateľovi celú sumu, ktorú od neho dostala na úhradu ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy, pričom Objednávateľ nie je povinný zaplatiť SPACE4U s.r.o. zmluvné pokuty.
 9. Pre realizáciu každého zájazdu je individuálne stanovený minimálny počet účastníkov. Ak CK zruší zájazd z dôvodu nedosiahnutia minimálneho počtu účastníkov, je povinná túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi najneskôr 7 dní pred odchodom zájazdu.

VII. Reklamačný poriadok

 1. V prípade, že zájazd alebo iné plnenia neprebiehajú podľa Zmluvy a jej súčastí, t.j. katalógu, Všeobecných zmluvných podmienok a Dôležitých informácií, je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nároky za chybné poskytnutie služieb (ďalej len „Reklamácia“). Objednávateľ je povinný vykonať Reklamáciu bezodkladne po tom ako vady zistí tak, aby mohla byť včas zjednaná náprava na danom mieste. Reklamáciu Objednávateľ vykoná najskôr u delegáta alebo iného zástupcu SPACE4U s.r.o. alebo poskytovateľa služieb, ktorý aktívne pristupuje k jej vyriešeniu v rámci svojich kompetencií.
 2. V prípade, že k vyriešeniu problému, nedostatku alebo nedorozumeniu, s ktorými sa objednávateľ obráti na zástupcu SPACE4U s.r.o. alebo poskytovateľa služieb, dôjde bez zbytočného odkladu, nepokladá sa takéto vyriešenie podnetu objednávateľa za Reklamáciu. Ak však nie je možné vyriešiť problém, nedostatok alebo nedorozumenie, s ktorým sa objednávateľ obrátil na zástupcu SPACE4U s.r.o. alebo poskytovateľa služieb bez zbytočného odkladu, spíše zástupca SPACE4U s.r.o. alebo poskytovateľ služieb s Objednávateľom písomný záznam o Reklamácii s označením zájazdu, Objednávateľa a predmetu Reklamácie (ďalej len „Reklamačný protokol“). Reklamačný protokol podpíše zástupca SPACE4U s.r.o. alebo dodávateľ služby a Objednávateľ, ktorý obdrží jeden exemplár Reklamačného protokolu. Zástupca SPACE4U s.r.o. alebo poskytovateľ služieb nie je oprávnený posudzovať oprávnenosť Reklamácie Objednávateľa a jeho stanovisko je irelevantné pri ďalšom vybavovaní Reklamácie.
 3. Reklamačný protokol je Objednávateľ povinný predložiť pri ďalšom vybavovaní Reklamácie po jeho návrate zo zájazdu a preukázať ním splnenie podmienky bezodkladného uplatnenia Reklamácie v zmysle bodu 1 tohto reklamačného poriadku (tohto článku Všeobecných zmluvných podmienok). Ďalším vybavovaním Reklamácie sa myslí postup Objednávateľa v zmysle bodu 4 tohto reklamačného poriadku (tohto článku Všeobecných zmluvných podmienok).
 4. V prípade, že nebolo objektívne možné v mieste poskytnutia reklamovaných služieb uplatniť Reklamáciu, alebo dosiahnuť nápravu, alebo sa služby vôbec neposkytli, uplatňuje Objednávateľ Reklamáciu v SR v SPACE4U s.r.o. bezodkladne, najneskôr však do jedného mesiaca od skončenia zájazdu, alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa Zmluvy, inak právo zaniká. Reklamáciu treba uplatniť písomne a doručiť poštou doporučene na adresu SPACE4U s.r.o. alebo elektronickou poštou (emailom). V prípade, že bude reklamácia zaslaná obyčajnou poštou alebo inými spôsobmi, ktoré nie je možné spoľahlivo preukázať, nebude sa na ňu brať ohľad.
 5. Nároky Objednávateľa z vád poskytnutých služieb zanikajú ak ich Objednávateľ neuplatní riadne a včas, najmä v takom prípade, ak by včasným uplatnením nároku alebo aktívnym prístupom Objednávateľa bolo možné zabezpečiť nápravu, a teda by k vadám poskytnutých služieb vôbec nedošlo, alebo by boli vadné služby poskytnuté len v minimálnom rozsahu.
 6. V prípade, že Objednávateľ pri uplatňovaní nárokov z vád poskytnutých služieb nedodržal ustanovenia tohto reklamačného poriadku (tohto článku Všeobecných zmluvných podmienok) na jeho reklamáciu sa neprihliadne.
 7. SPACE4U s.r.o. je povinná vybaviť Reklamáciu v lehotách a spôsobom v zmysle platných právnych predpisov a o vybavení Reklamácie vydá objednávateľovi písomný doklad.
 8. V prípade, že reklamáciu Objednávateľ doručil do SPACE4U s.r.o. napriek skutočnosti, že Obstarávateľom zájazdu je v zmysle čl. I bodu 6 partnerská CK, SPACE4U s.r.o. postúpi Reklamáciu (alebo iné podanie) Objednávateľa partnerskej CK. Na účely počítania lehôt sa doručenie Reklamácie (alebo iného podania) do CK SPACE4U s.r.o. považuje za doručenie obstarávateľovi zájazdu (partnerskej CK).

VIII Zodpovednosť za škody a vylúčenie zodpovednosti

 1. Objednávateľ je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí a zodpovedá za následky porušenia ktorejkoľvek zo svojich povinností uvedených v článku IV. bode 2 Všeobecných zmluvných podmienok.
 2. Objednávateľ nemá nijaké právo na čo i len čiastočné poskytnutie zľavy (vrátenie časti peňažných prostriedkov zo zaplatenej ceny zájazdu), ani na akékoľvek iné nároky voči SPACE4U s.r.o. a SPACE4U s.r.o. ani nezodpovedá za škodu či ujmu spôsobenú Objednávateľovi ani za iné nedostatky v poskytovaných službách v týchto prípadoch:
  1. ak škoda vznikla v dôsledku pôsobenia vyššej moci (okolnosti, ktoré žiadna zo zmluvných strán nedokázala ovplyvniť),
  2. ak v dôsledku pôsobenia vyššej moci objednávateľ nemohol vyčerpať služby, ktoré mu SPACE4U s.r.o. v zmysle Zmluvy poskytla alebo bola pripravená poskytnúť,
  3. ak Objednávateľ z dôvodov nestojacich na strane SPACE4U s.r.o. ani dodávateľov jej služieb celkom alebo sčasti nevyužil objednané a SPACE4U s.r.o. riadne zabezpečené služby (napr. ubytovacie, stravovacie, dopravné služby, výlety a pod.),
  4. ak sa zmenia skutočnosti, o ktorých SPACE4U s.r.o. inak upovedomuje Objednávateľa, bez toho, aby o tom SPACE4U s.r.o. mala akúkoľvek vedomosť (drobné zmeny v organizácii ubytovacieho zariadenia, stravovania, doplnkových služieb hotela, výskyt stavebnej činnosti a pod),
  5. ak napriek riadnemu poskytnutiu služieb zo strany SPACE4U s.r.o. neboli naplnené očakávania Objednávateľa (napr. Objednávateľ nemohol využiť možnosť kúpania pre studené more alebo lyžovania pre nedostatok snehu),
  6. ak ide o škodu, ktorá je predmetom poistenia na základe poistnej zmluvy o cestovnom poistení, a to aj v prípade, že táto poistná zmluva nebola uzatvorená, alebo ak ide o škodu a ujmu, ktoré sú z rozsahu poistného krytia výslovne vyňaté,
  7. ak došlo k zmenám v organizácií dopravy (skoršie odchody, meškanie, posun príchodov alebo odchodov do ubytovacích zariadení), ktoré spôsobia, že Objednávateľ nemohol vyčerpať časť zaplatených služieb (napr. zmeškanie večere v dôsledku príchodu do ubytovacieho zariadenia v čase kedy sa už večera neposkytuje),
  8. ak objednávateľ nedodržal colné, devízové, zdravotné, dopravné, alebo akékoľvek iné všeobecne záväzné právne predpisy krajiny, v ktorej sa zájazd uskutoční, tranzitnej krajiny alebo SR, ak objednávateľovi neboli udelené víza a nemohol sa preto zúčastniť zájazdu alebo jeho časti,
  9. ak služby, ktorých sa škoda, ujma alebo iné nedostatky týkajú, nezabezpečovala SPACE4U s.r.o. ani jej dodávatelia, ale si ich Objednávateľ zakúpil u delegáta, v hoteli alebo u tretej osoby,
  10. ak škoda bola spôsobená Objednávateľovi treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu a
  11. ak bola škoda spôsobená partnerskou CK alebo jej dodávateľmi služieb a SPACE4U s.r.o. uzatvorenie zmluvy o obstaraní zájazdu medzi partnerskou CK a Objednávateľom len sprostredkovala.
 3. SPACE4U s.r.o. nepreberá žiadne ďalšie záruky s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v týchto Všeobecných zmluvných podmienkach.

IX. Cestovné poistenie

 1. V cene zájazdov SPACE4U s.r.o. nie je zahrnuté cestovné poistenie účastníkov zájazdu. Obstarávateľ odporúča Objednávateľovi uzatvoriť individuálne komplexné cestovné poistenie s poisťovňou podľa vlastného výberu.

X. Odstúpenie od Zmluvy, zrušenie zájazdu

 1. SPACE4U s.r.o. môže pred začiatkom zájazdu odstúpiť od Zmluvy len z dôvodu zrušenia zájazdu alebo z dôvodu porušenia Zmluvne dohodnutých povinností Objednávateľom. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú dňom doručenia odstúpenia, alebo ak prejav vôle SPACE4U s.r.o. odstúpiť od Zmluvy iným spôsobom preukázateľne došiel Objednávateľovi.
 2. Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb:
  1. bez udania dôvodu alebo
  2. z dôvodu podstatného porušenia povinností SPACE4U s.r.o. vyplývajúcich zo Zmluvy. Oznámenie o odstúpení od Zmluvy spíše Objednávateľ buď formou záznamu na predajnom mieste SPACE4U s.r.o., kde zájazd zakúpil, alebo ho pošle doporučene na adresu Obstarávateľa, prípadne doručí iným preukázateľným spôsobom. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú dňom jeho doručenia SPACE4U s.r.o.
 3. Ak nie je dôvodom odstúpenia Objednávateľa od Zmluvy podstatné porušenie zmluvných povinností SPACE4U s.r.o., je Objednávateľ povinný zaplatiť SPACE4U s.r.o. zmluvnú pokutu. Výška zmluvnej pokuty je stanovená v závislosti od času odstúpenia, podľa počtu dní pred nástupom na zájazd alebo čerpaním služieb nasledovne:
  1. viac ako 30 dní – 30 € z objednaných služieb
  2. 29 - 20 dní – 30 % z objednaných služieb
  3. 19 - 14 dní – 40 % z objednaných služieb
  4. 13 - 10 dní – 60 % z objednaných služieb
  5. 9 - 8 dní – 80 % z objednaných služieb
  6. 7 dní a menej – 100 % z objednaných služieb
  Objednávateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu aj v prípade, že SPACE4U s.r.o. odstúpi od Zmluvy z dôvodu porušenia povinností zo strany Objednávateľa. Zmluvná pokuta je splatná ihneď ako nastane dôvod, pre ktorý je SPACE4U s.r.o. oprávnená ju vyúčtovať a Objednávateľ povinný ju zaplatiť. Výška zmluvnej pokuty je rovnaká bez ohľadu na vek Objednávateľa.
 4. V prípade, že dôjde k odstúpeniu od zmluvy alebo zrušeniu zájazdu, je SPACE4U s.r.o. povinná bezodkladne vrátiť Objednávateľovi celú sumu, ktorú od neho dostala na úhradu ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy, povinnosť Objednávateľa platiť zmluvnú pokutu a oprávnenie SPACE4U s.r.o. uvedené v nasledujúcej vete týmto nie sú dotknuté. SPACE4U s.r.o. je oprávnená jednostranne započítať svoju pohľadávku voči Objednávateľovi na zaplatenie zmluvných pokút s pohľadávkou Objednávateľa voči SPACE4U s.r.o. na vrátenie sumy, ktorú od Objednávateľa dostala na úhradu ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy. SPACE4U s.r.o. nie je povinná Objednávateľovi vrátiť tie peňažné prostriedky, ktoré už zaplatila, alebo je povinná zaplatiť tretím osobám (napr. poplatky za víza).
 5. V prípade, že jeden z dvoch Objednávateľov odstúpil od Zmluvy a druhý Objednávateľ sa zájazdu zúčastní sám, je druhý Objednávateľ povinný znášať zvýšené náklady s tým spojené, najmä uhradiť cenu dvojlôžkovej izby napriek tomu, že ju využíva sám, resp. príplatok za jednolôžkovú izbu (podľa zvyklostí konkrétneho ubytovacieho zariadenia). Toto ustanovenie sa primerane aplikuje aj na iné obdobné prípady s iným počtom objednávateľov.
 6. Ak Objednávateľ nenastúpi na zájazd, pobyt, alebo nevyčerpá službu cestovného ruchu bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od Zmluvy, alebo z dôvodu nesplnenia povinnosti podľa čl. IV. ods. 2) bod 2.6 týchto Všeobecných zmluvných podmienok, je povinný uhradiť 100 % z vopred stanovenej ceny.
 7. SPACE4U s.r.o. si vyhradzuje právo vylúčiť účastníka zájazdu bez nároku na náhradu, ak závažne poruší právne predpisy Slovenskej republiky alebo navštíveného štátu, prípadne závažne narúša program či priebeh zájazdu. V takomto prípade je účastník zájazdu povinný uhradiť všetky náklady a škody vzniknuté v súvislosti s jeho vylúčením z účasti na zájazde.
 8. Odstúpenie od Zmluvy musí byť vždy písomné bez ohľadu na to, ktorá zmluvná strana od Zmluvy odstupuje.

XI. Osobné údaje

 1. Objednávateľ v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o Ochrane osobných údajov v platnom znení si je vedomý práv a povinností týkajúcich sa získavania, spracovávania a uchovávania osobných údajov. Zároveň uzavretím Zmluvy udeľuje súhlas so spracovaním a uchovávaním osobných údajov uvedených v Zmluve SPACE4U s.r.o. ako aj ňou určeným osobám, za účelom zabezpečovania a poskytnutia zmluvne dohodnutých služieb a pre plnenie povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi a vyššie uvedeným zákonom, a to na dobu potrebnú k zabezpečovaniu práv a povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvných vzťahov medzi objednávateľom a SPACE4U s.r.o., vrátane sprístupnenia týchto údajov obchodným partnerom SPACE4U s.r.o. a cezhraničného toku osobných údajov do krajiny pobytu resp. tranzitu výlučne za účelom zabezpečenia zmluvných služieb pre Objednávateľa. Odvolanie súhlasu je možné po predchádzajúcej dohode Objednávateľa so SPACE4U s.r.o..
 2. Vyššie uvedené prehlásenie a súhlas Objednávateľ udeľuje aj v mene ostatných účastníkov zájazdu, a to na základe zákona resp. ich písomného súhlasu, o ktorom vyhlasuje, že ním preukázateľne disponuje.
 3. Objednávateľ zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť údajov, ktoré poskytol za účelom uzavretia Zmluvy.

XII. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné zmluvné podmienky platia pre účastníkov zahraničných zájazdov SPACE4U s.r.o. a nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.1.2019.
 2. Neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných zmluvných podmienok sú Dôležité informácie platné pre zájazdy organizované SPACE4U s.r.o., ktoré sú Objednávateľovi k dispozicii pri objednávaní zájazdu ako aj kedykoľvek potom na internetovej stranke Obstarávateľa.
 3. Všetky informácie a pokyny, ktoré tvoria záväzný obsah týchto Všeobecných zmluvných podmienok zodpovedajú všetkým skutočnostiam známym a dostupným v čase ich uverejnenia prípadne tlače a SPACE4U s.r.o. si vyhradzuje právo ich aktualizácie a zmien.
 4. Tieto Všeobecné zmluvné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a sú voľne k dispozícii na internetovej stranke Obstarávateľa.
 5. SPACE4U s.r.o. nezodpovedá za obsah inzertných strán iných materiálov a iných internetových stránok, ktoré poskytli tretie osoby a zároveň neručí za správnosť údajov uvedených v prospektoch, ktorých vydavateľom nie je a nemôže ich ovplyvniť.
 6. V prípade, ak podľa ustanovení týchto Všeobecných zmluvných podmienok bude potrebné doručovať akékoľvek písomné zásielky (napr. odstúpenie od Zmluvy), za platné doručenie takejto zásielky sa bude považovať aj prípad, keď sa písomnosť pošle doporučeným listom na adresu druhého účastníka Zmluvy uvedenú v záhlaví Zmluvy, ak sa tento druhý účastník Zmluvy presťahuje (resp. premiestni svoje sídlo) na iné miesto, alebo sa bude na inom mieste dlhodobo zdržovať bez toho, aby to písomne oznámil účastníkovi odosielajúcemu zásielku. V prípade pochybností sa bude zásielka považovať za doručenú na tretí deň od jej odoslania doporučeným listom.
 7. Zmluvný vzťah medzi Obstarávateľom a Objednávateľom sa riadi ustanoveniami zákona č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.
Tento web používa súbory cookie. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Jeho odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pre jeho odvolaním. Podmienky použitia a rozsah spracúvania osobných údajov.
Zmeniť nastavenia pre súbory cookie