Napíš nám   Zavolaj nám

Obchodné podmienky - PARTYBUSY

Všeobecné podmienky a pokyny k účasti v partybuse

I. Registračné informácie

 1. Osoba vykonávajúca registráciu (objednávateľ) musí vykonať registráciu pre každého jednotlivého účastníka zájazdu samostatne, s uvedením jeho vlastných osobných a kontaktných údajov.
 2. Všetky údaje v registračnom formulári okrem poznámok sú povinné. Údaje zadávajte s diakritikou a interpunkciou (to znamená vrátane mäkčeňov, dĺžňov, veľkých začiatočných písmen apod.).
 3. Povinné údaje: meno, priezvisko, telefonický kontakt (mobil), platná e-mailová adresa.

II. Podmienky účasti

 1. Vek minimálne 18 rokov najneskôr v deň realizácie dopravy.
 2. Organizátorom potvrdená úhrada poplatku za dopravu = vytlačený cestovný lístok. Toto potvrdenie je doručené každému objednávateľovi e-mailom na zadanú e-mailovú adresu.
 3. Platný identifikačný doklad (občiansky preukaz alebo cestovný pas).

III. Organizačné pokyny

 1. Organizátorom dopravy je cestovná kancelária SPACE4U s. r. o. (Partybus.sk) so sídlom v Bratislave (ďalej len organizátor).
 2. Pre potrebu komunikácie a poskytnutia ďalších informácií je k dispozícii e-mailová adresa: info@partybus.sk alebo telefónne čislo: +421903244802 alebo Skype: space4uslovakia.
 3. Vyššie uvedené telefónne čislo bude k dispozícii aj pre vzájomnú komunikáciu počas dopravy na podujatie a naspäť. Počas konania podujatia je uvedené tel. číslo dostupné v obmedzenom rozsahu iba pre krajné núdzové prípady.
 4. V prípade, ak sa jedná o dopravu do zahraničia, organizátor odporúča účastníkom zájazdu mať pri sebe funkčný mobilný telefón s aktivovaným roamingom.
 5. V prípade, ak sa jedná o dopravu do zahraničia, kde sú potrebné cestovné doklady (pas, OP), či tzv. finančné denné minimum, upozorníme na túto nutnosť v popise partybusu.

IV. Záväzné podmienky registrácie a účasti v partybuse medzi organizátorom a objednávateľom

 1. Objednávka dopravy partybusom je záväzná až po uhradení príslušnej ceny za dopravu. Rozhodujúci je čas prijatia platby na uvedený účet. Pri platbe je potrebné uviesť príslušný variabilný symbol.
 2. Pokiaľ nie je v popise konkrétneho partybusu uvedené inak, platia nasledovné podmienky stornovania účasti: do 29-eho dňa (vrátane) pred uskutočnením dopravy, usporiadateľ účtuje základný minimálny storno poplatok 3 €; v prípade stornovania účasti do 14-eho dňa (vrátane) pred uskutočnením dopravy, usporiadateľ vracia 80% z ceny dopravy resp. účtuje storno poplatok vo výške 20% z ceny dopravy (alebo minimálne 3 €); v prípade stornovania účasti do 7-ého dňa (vrátane) pred uskutočnením dopravy, usporiadateľ vracia 50% z ceny dopravy resp. účtuje storno poplatok vo výške 50% z ceny dopravy; v prípade stornovania účasti do 2-ého dňa (vrátane) pred uskutočnením dopravy, usporiadateľ platbu nevracia resp. účtuje storno poplatok vo výške 100% z ceny dopravy.
 3. Účasť je možné bezplatne stornovať najneskôr 30 dní pred uskutočnením zájazdu, pokiaľ nie je v popise konkrétneho partybusu uvedené inak.
 4. Každý účastník preberá na seba počas celej doby trvania zájazdu osobnú, materiálnu a morálnu zodpovednosť.
 5. Každý účastník sa zaväzuje nepoškodiť a neznečistiť autobus ani iné veci, ktoré nie sú v jeho vlastníctve. Vzniknuté mimoriadne dodatočné náklady na odstránenie spôsobených škôd alebo znečistenia autobusu nad rámec bežnej prevádzky (predovšetkým zvratky a pod.) je povinný nahradiť v plnej výške! Na tento účel je účastník bezodkladne a bezvýhradne povinný zložiť na mieste hotovostnú zálohu vo výške 100 € (alebo ekvivalent v cudzej mene) zodpovednému stewardovi na palube autobusu. Následne po vyčíslení skutočných nákladov na odstránenie škôd resp. znečistenia, bude účastníkoví vrátený prípadný preplatok do výšky zloženej zálohy alebo v prípade vyšších skutočných nákladov bude od účastníka vymáhaný rozdiel až do výšky vyčíslených nákladov.
 6. Každý účastník je zodpovedný výlučne sám za seba v prípade zranenia, choroby, straty osobných vecí alebo iných okolností, ktoré akýmkoľvek spôsobom obmedzujú naplánovaný priebeh zájazdu.
 7. Každý účastník zájazdu dodrží určené časové termíny odchodu autobusu; v prípade problémov je povinný bezodkladne kontaktovať organizátora; organizátor odporúča účastníkom zájazdu mať neustále pri sebe funkčný mobilný telefón s aktivovaným roamingom.
 8. Nedodržaním určených časových termínov preberá každý účastník zájazdu na seba celú zodpovednosť za vyplývajúce problémy a komplikácie vrátane náhrady spôsobených škôd.
 9. Počas celej cesty tam aj naspäť platí v autobusoch absolútny ZÁKAZ FAJČENIA (cigarety, cigary, marihuana atď.) ako aj PREPRAVY ČI KONZUMÁCIE akýchkoľvek nelegálnych omamných látok, vrátane poppera a podobne!!! Pri zisteni porušenia tejto podmienky bude dotyčný cestujúci vylúčený z ďalšej prepravy na najbližšom možnom mieste bez nároku na vrátenie celej alebo časti ceny zájazdu. Rovnaké pravidlo platí pre agresívnych alebo ináč neprispôsobivých cestujúcich, vrátane účastníkov pod zjavným nadmerným vplyvom alkoholu, akonáhle po prvej výzve odmietnu doržať pokyny stewarda resp. šoféra autobusu.
 10. Každý účastník sa zaväzuje dodržovať platné medzinárodné zákony.

V. Záverečné ustanovenia

 1. Objednávateľ vyjadruje odoslaním osobných údajov (krstné meno, priezvisko, telefónne číslo, email) v registračnom formulári súhlas s ich spracovaním organizátorom a to výhradne pre účely dopravy a pre marketingové účely organizátora vrátane zasielania aktuálnych informácii o ponukách organizátora.
 2. Všetci účastníci cestujú na vlastné nebezpečenstvo.
 3. Objednávateľ je povinný informovať o týchto všeobecných podmienkach všetkých spolucestujúcich, za ktorých vyplnil registračný formulár.
 4. Organizátor je oprávnený tieto Všeobecné podmienky kedykoľvek meniť; organizátor oznámi zmeny týchto podmienok na internetových stránkach tohto portálu. Súhlas so zmenou a aktuálnym znením týchto Všeobecných podmienok vyjadruje objednávateľ vyplnením a odoslaním údajov v registračnom formulári zájazdu.

Našim cieľom je zabezpečiť všetkým účastníkom rovnako pohodlnú, príjemnú, bezpečnú a zábavnú cestu na podujatie a naspäť domov! Ďakujeme v tomto zmysle za pochopenie a dodržiavanie týchto všeobecných podmienok a organizačných pokynov pri účasti na zájazdoch Partybus.sk. Prajeme príjemnú cestu a dobrú zábavu!

Tím Partybus.sk

Všeobecné podmienky a pokyny k účasti na doprave partybusmi organizovaných cestovnou kanceláriou SPACE4U s. r. o. (Partybus.sk)

Tento web používa súbory cookie. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Jeho odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pre jeho odvolaním. Podmienky použitia a rozsah spracúvania osobných údajov.
Zmeniť nastavenia pre súbory cookie